Friday, November 13, 2009

Prof. Dr J.K Shrestha checking eye.


No comments: